نویسنده = بهنام معتکف ایمانی
تعداد مقالات: 2
1. پیاده‌سازی الگوریتم‌های تطبیقی و تناسبی- انتگرالی در دستگاه آزمایش خستگی سروهیدرولیک

دوره 12، شماره 4، زمستان 1395

بهنام معتکف ایمانی؛ سید حسن قرشی خلیل‌آبادی