نویسنده = محمد علی فارسی
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل آزمایشگاهی و عددی فروریزش محوری سازه‌های جدارنازک ترکیبی

دوره 8، شماره 1، بهار 1391

علی قمریان؛ محمد علی فارسی