نویسنده = میلاد نصیری بابلانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تجربی تاثیر اجزای داخلی ماده پشتی بر عملکرد تراگذار (پروب) فراصوتی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-26

میلاد نصیری بابلانی؛ فرهنگ هنرور