نویسنده = سیدحسین منصوری
تعداد مقالات: 1
1. تخمین ضریب جذب وابسته به دما در یک مسئله معکوس هدایت- تشعشع در محیط غیرشفاف

دوره 10، شماره 2، تابستان 1393

مجتبی باغبان؛ سیروس آقانجفی؛ سیدحسین منصوری