تخمین ضریب جذب وابسته به دما در یک مسئله معکوس هدایت- تشعشع در محیط غیرشفاف

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

3 دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده

در مقاله حاضر به حل معکوس مسئله انتقال حرارت هدایت- تشعشع در یک محفظه دوبعدی با محیط غیرشفاف، جاذب، صادر کننده و با پراکندگی ایزوتروپیک پرداخته شده تا به­کمک آن، ضریب جذب محیط به­صورت تابعی از دمای محیط تعیین شود. حل مستقیم معادله انتقال حرارت تشعشعی به­کمک روش مختصات مجزا،  و روش حجم محدود انجام شده است. معادله انرژی نیز با روش حجم محدود گسسته شده است. از روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک- گرادیان مزدوج در حل مسئله استفاده شده است. به­منظور بررسی دقت حل، چهار توزیع ارائه و اثر خطای محاسباتی بر دقت حل مسئله، بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد که الگوریتم در تخمین پارامترهای مجهول حتی با وجود خطای اندازه­گیری، توانا می­باشد. با این وجود، مشاهده شد که افزایش خطای محاسباتی، سبب کاهش دقت مسئله در تخمین ضریب جذب محیط می­شود.

کلیدواژه‌ها