تحلیل عددی فرکانس های طبیعی پره های چرخان تیموشینکو با استفاده از روش اجزای محدود

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، مشخصه های ارتعاشی پره های چرخان تیموشینکو با روش اجزای محدود بررسی شده است. برای توسعه معادلات حاکم از 3 نوع المان 4، 5 و 8 درجه آزادی استفاده شده است. المان های 5 و 8 درجه آزادی برای تیر ساکن پیشنهاد شده که برای اولین بار در این تحقیق برای پره چرخان توسعه یافته و نتایج آن با هم مقایسه شده است. همچنین، در این تحقیق، اثرات سرعت دورانی، زاویه استقرار، شعاع هاب، ضخامت پره، اینرسی دورانی و تغییر شکل برشی روی فرکانس طبیعی پره چرخان بررسی شده است.