دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1385 (143) 
1. حل عددی جریان سه بعدی تراکم ناپذیر آشفته در یک کانال مارپیچ

حیرانی‌ نوبری‌ محمدرضا؛ رفعی روح اله؛ دامن گیر ابراهیم


6. کنترل پرواز به روش گام به عقب اصلاحی و به کمک یک رویتگر غیر خطی

غفاری علی؛ اسماعیلی علی اصغر؛ نیک خواه بهرامی منصور