استخراج یک قانون هدایت جدید برای موشک ها در مقابل هدف های دارای مانور بر اساس تئوری پایداری لیاپانوف

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، با استفاده از تئوری پایداری لیاپانوف، یک قانون دو بعدی برای هدایت موشک ها ارایه شده است. در استخراج این قانون از معادلات دینامیکی غیر خطی حاکم بر وضعیت تعقیب استفاده شده، به طوری که سرعت موشک بتواند متغیر بوده و هدف نیز دارای هر مانوری باشد. قانون هدایت ناوبری تناسبی (PNG) یک روش کارآمد و کاربردی است که به وفور از آن استفاده می شود، اما در مقابل هدف های دارای مانور، شتاب موشکی که با این قانون هدایت می شود، در فاز نهایی دارای مقدار زیادی است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که طبق قانون پیشنهاد شده، شتاب مورد نیاز در فاز نهایی کمتر از شتاب مشابه از قانون هدایت PN است و شتاب فرمان زیادی لازم نیست. هم چنین، مقدار شتاب مورد نیاز در کل پرواز و زمان پرواز موشک تا لحظه برخورد به هدف برای قانون پیشنهاد شده کمتر از مقادیر مشابه از PN است. در ادامه، با انجام شبیه سازی می توان اجرای مطلوب قانون هندسی ناوبری موازی را توسط قانون پیشنهاد شده به خوبی مشاهده نمود.