حل تحلیلی جریان بر روی صفحه تخت به روش وردشی تکراری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله مطالعه ای تحلیلی بر جریان روی صفحه تخت به روش وردشی تکراری انجام شده است. در این روش به منظور بدست آوردن فانکشنال از ضرایب لاگرانژ در یک چرخه تکراری استفاده شده است. به کمک روش محاسبات وردشی این ضرایب بصورت بهینه قابل تعیین می باشد. روش وردشی تکراری برای حل مساله بلازیوس بصورت تحلیلی تقریبی بکار گرفته شده و نتایج حاصل با نتایج موجود عددی و تحلیلی واهم نهشتی ادومین مقایسه شده است. دقت بالا در تکرارهای کم نشان دهنده قابلیت این روش در حل مسایل مشابه می باشد.

  • تاریخ دریافت: 04 آذر 1392
  • تاریخ بازنگری: 03 مرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1397
  • تاریخ انتشار: 01 شهریور 1385