دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1385 (144) 
2. مطالعه تجربی و عددی فرآیند شکل دهی بیلوزهای فلزی

فرجی قادر؛ موسوی مشهدی محمود؛ کاشانی زاده حسین؛ بشارتی گیوی محمدکاظم


4. حل تحلیلی جریان بر روی صفحه تخت به روش وردشی تکراری

مقیمی مهدی؛ خرمی شاد هادی؛ مساح حمیدرضا؛ مرتضایی سیدمرتضی


7. جلوگیری از واماندگی در توربین های گازی

خالقی محمدرضا؛ برومند مسعود؛ مسگرپورطوسی ابوالقاسم