پیش بینی گذار در لایه مرزی جریان های با شدت توربولانسی زیاد جریان آزاد به کمک یک مدل فیزیکی

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر از یک مدل فیزیکی که اساس آن بر مدلسازی نوسانات سرعت نزدیک دیواره جریان های لایه مرزی استوار است، برای پیش بینی فرایند گذار، در جریان های با لایه مرزی چسبیده به سطح استفاده شده است. این مدل فرض می کند تولید و رشد نقطه های توربولانسی در ناحیه لایه ای جریان زمانی آغاز می شود که دامنه نوسانات سرعت نزدیک دیواره از مقدار معینی بیشتر شود. در این تحقیق، روابط فیزیکی حاکم بر رفتار پارامترهای ناحیه گذار بسط داده شده و بر مبنای آن یک نرم افزار رایانه ای لایه مرزی تهیه شده است. به کمک این نرم افزار، رفتار تعدادی از جریان های در حال گذار مطالعه شده است. جریان های مطالعه شده در این مقاله شامل جریان های لایه مرزی در حال گذار تحت شرایط گرادیان فشار صفر و غیر صفر می باشد که در آنها شدت توربولانس جریان آزاد دارای مقادیر متفاوت و بالایی است. نتایج حاصل تطبیق مناسبی را با داده های تجربی نشان می دهد.