ارایه یک مدل تحلیلی به منظور پیش بینی نیروهای ماشینکاری وارد بر فرز سرکروی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، فرآیند فرزکاری با فرز سر کروی تجزیه و تحلیل شده و بر اساس مکانیک تراش فلزات مدلی برای پیش بینی نیروهای وارد بر فرز سرکروی ارایه شده است. در این مدل، لبه برنده که در عمل برش مایل انجام می دهد، به اجزای بسیار کوچکی تقسیم شده است. فرض می شود که هر یک از این اجزا یک لبه برنده راست تراش باشد. نیروی وارد بر لبه برنده برآیند نیروهای وارد بر این اجزا است. برای محاسبه زاویه برش و اصطکاک و نیز تنش برشی بر حسب سرعت تراش، سرعت پیشروی و زاویه براده از توابعی تجربی استفاده شده است. مقدار نیروهای حاصل از این مدل با نیروهای به دست آمده از نتایج تجربی دیگران روی فولاد 1045 و آلیاژ Ti6Al4V در شرایط مختلف تراش انطباق خوبی با یکدیگر دارند.