دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1385 (145) 
6. طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل کننده فازی یک نازل تونل باد مافوق صورت ST2

حسنی آهنگر محمدرضا؛ مزینی ناصر؛ حمیدی حسام الدین ابن الدین