شبیه سازی عددی جریان حول یک شناور زیر آبی و محاسبه ضرایب نیروهای هیدرودینامیکی با کمک معادله موریسون

نویسندگان

چکیده

در کار حاضر جریان لزج تراکم ناپذیر اطراف یک شناور زیرآبی کنترل شونده در دو حالت دایم و غیر دایم به کمک نرم افزار فلوئنت تحلیل عددی شده است. در این شبیه سازی ضرایب نیروهای هیدرودینامیکی در محدوده حرکتهای تعریف شده آن محاسبه شده است. این حرکات شامل حرکت افقی و عمودی شناور بصورت شتابدار و بدون شتاب می باشد. با توجه به اینکه نیروی وارد به شناور در حرکتهای شتابدار شامل دو بخش حقیقی و مجازی است، برای تفکیک این دو بخش از معادله موریسون استفاده شده است. نتایج بدست آمده قابلیت معادله موریسون را در برآورد نیروهای وارد بر این شناور نشان می دهد. علاوه بر آن، مقایسه ضرایب نیروی مجازی وارد به شناور در حرکات گوناگون نشان می دهد که نوع حرکت تاثیر شدیدی بر مقدار این ضرایب ندارد.