مطالعه عددی میدان جریان حاصل از برخورد دو جت آشفته بر روی یک سطح صاف و فواره حاصل از آن

نویسندگان

چکیده

شناخت رفتار جت های برخوردی آشفته و جریان فواره ای حاصل از آن در طراحی هواپیماهای عمود پرواز هنگام برخاستن از سطح زمین اهمیت قابل ملاحظه ای دارد. در تحقیق حاضر، میدان جریان حاصل از برخورد دو جت آشفته تقارن محوری بر روی یک سطح صاف مطالعه شده است. پارامترهای میدان جریان و آشفتگی برای ناحیه برخوردی جت ها و فواره تشکیل شده در حالت های مختلفی که با تغییر فاصله مرکز به مرکز جت ها از هم و تغییر ارتفاع جت ها از سطح برخورد بدست می آید، محاسبه شده اند. پیش بینی یک جریان با استفاده از مدل های آشفتگی دو معادله ای k-e و k-w، روش گسسته سازی QUICK و الگوریتم حل SIMPLE انجام شده است. مقایسه نتایج عددی با داده های تجربی تطابق خوبی را نشان می دهد.