دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1386 (146) 
3. بررسی و تحلیل فرآیند شکل دهی انفجاری پودر تنگستن

مهدی پور عمرانی علی؛ ظهور مهدی؛ خلیلی سیدمحمدرضا؛ پروین نادر