ارزیابی و تحلیل سیگنال های آزمون مدل استاندارد دینامیکی در یک تونل باد و طراحی فیلتر دیجیتال بهینه بر اساس آلگوریتم ژنتیک

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، سیگنال های آزمون مدل استاندارد دینامیکی در تونل باد به لحاظ منابع خطا بررسی و تحلیل می گردد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مولفه های مختلف این مدل شدیدا همراه با نویز بوده و به این شکل کار تحلیل و استخراج ضرایب آیرودینامیکی بسیار دشوار و تا حدی غیرممکن می باشد. به همین دلیل جهت حذف نویز سیگنال های اصلی مدل از تکنیک آلگوریتم ژنتیک بعنوان متدولوژی طراحی و بهینه سازی فیلتر نرم افزاری استفاده شده و عملکرد آن روی خروجی آزمون تونل باد در یک عدد ماخ با فرکانس های ارتعاش اجباری 1 و 6 هرتز، زاویه حمله صفر درجه و دامنه های ارتعاشی 1 و 5 سانتی متر در حالت نوسانی عمودی نسبت به روش کلاسیک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان از عملکرد عالی و مناسب تر این روش بوده و حکایت از قابلیت بالای این آلگوریتم بعنوان روش پیشرفته در یافتن جواب های بهینه از بین جواب های مختلف دارد. با استفاده از خصوصیات آلگوریتم ژنتیک، زمان مقایسه پاسخ های مختلف و در نتیجه پاسخ بهینه کاهش یافته و دقت نتایج آزمون ها افزایش می یابد. ضمن اینکه استفاده از این روش کاهش تعداد دفعات تکرار و هزینه انجام آزمون را به همراه دارد.