تاثیر روش های مختلف خشک کردن چوب روی مقاومت مکانیکی آن و مقایسه روش های خشک کردن با میکروفر، اشعه مادون قرمز و روش همرفت

نویسنده

چکیده

خشک کردن چوب یکی از روش های بسیار مهم در تهیه الوار می باشد. چوب نه تنها حاوی آب است، بلکه از مواد پلیمر، شبیه سلولز و لیگنین هم تشکیل یافته است. خشک کردن چوب عملیات پیچیده ای دارد که شامل انتقال حرارت و جرم ناپایا می باشد. انتقال فیزیکی و شیمیایی از جمله فرایندهایی هستند که می توانند بر کیفیت محصول تاثیر به سزایی داشته باشند. در رابطه با شیوه خشک کردن چوب، فقط اطلاعات جزیی در دسترس می باشد. در این تحقیق رابطه بین خشک کردن از طریق انتقال گرما و خشک کردن به وسیله استفاده از میکروفر را نشان می دهد که شامل خشک کردن به وسیله انتقال گرما به روش همرفت، خشک کردن با میکروفر و خشک کردن با پرتو مادون قرمز چوب های کاج استان گیلان است. تحقیقات نشان داده که در روش استفاده از میکروفر فاکتورهای وابسته به زمان به شکل قابل توجهی کاهش می یابد، در صورتی که استحکام مکانیکی چوب بیشتر از استحکام بدست آمده با روش های همرفت و پرتو گرمایی است.