اندرکنش پلوم خروجی از نازل های ثابت و متحرک با یک دیوار صلب

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق برخورد جریان جت خروجی از یک نازل متحرک با زمین مطالعه شده و خصوصیات میدان جریان، نظیر توزیع فشار سطح و کانتورهای سرعت بدست آمده و با نتایج تجربی شبه استاتیک مقایسه شده اند. ترکیب دو مدل آشفتگی جبری بالدوین - لوماکس و طول لایه اختلاط برای تعیین ادی - لزجت در کلیه نواحی جریان، خصوصا نواحی نزدیک دیوار و لایه برشی جت بکار رفته است. این نتایج نشان می دهد که حل جریان شبه استاتیک برخورد جریان پلوم نازل با دیوار، در صورتی که فاصله نازل تا دیوار خیلی کم نباشد، مشابه برخورد جریان خروجی از نازل متحرک با دیوار است. شبیه سازی های عددی با مدل جبری ترکیبی توانسته کلیه بخش های میدان جریان، نظیر ناحیه جدایش پشت نازل، امواج استنباطی در گوشه انتهایی نازل، نواحی جریان چرخشی نزدیک دیواره پشت جسم و خروجی پلوم، جریان چرخشی روی انتهای سطح جانبی نازل، تبدیل صحیح انعکاس موج ضربه ای در محور تقارن و هسته پلوم به یک دیسک ماخ قوی را به خوبی پیش بینی نماید. این مدل موقعیت دیسک ماخ، ارتفاع حباب سکون و بیشینه فشار را مطابق با نتایج تجربی و حتی بهتر از مدل های دو معادله ای و یک معادله ای پیش بینی نموده است.