تحلیل نیروهای موثر در روغنکاری یک یاتاقان لغزنده

نویسندگان

چکیده

در اکثر تحقیقات و تحلیل های صورت گرفته در زمینه روغنکاری برای حل معادلات حاکم بر جریان (معادلات ناویر - استوکس) از فرض Re