دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1386 (147) 
1. تحلیل نیروهای موثر در روغنکاری یک یاتاقان لغزنده

عاطفی غلام علی؛ قلی زاده محمد؛ مقیمی مهدی


5. بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در یک کانال U شکل گردان

کیهانی محمدحسن؛ حیرانی‌ نوبری‌ محمدرضا؛ نوروزی محمود


7. عیب یابی سازه ای با استفاده از مدل سازی ARMA و کلاس بندی فازی

اتفاق میرمحمد؛ صادقی سیدمرتضی همایون؛ خان محمدی سهراب