بررسی تاثیرات پارامترهای فرزکاری بر ابعاد پلیسه و مدلسازی ریاضی آن

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، نحوه تاثیر پارامترهای مهم برشی و هندسه تیغ فرز (قطر و زاویه خروج از قطعه کار) در عملیات فرزکاری پیشانی تراش روی خصوصیات ابعادی پلیسه خروجی بررسی شده است. آزمایش های زیادی در شرایط مختلف ماشینکاری انجام گرفته و مقدار ارتفاع و ضخامت پلیسه اندازه گیری شده است. در ادامه، با استفاده از روشهای آماری، یک مدل ریاضی برای پیش گویی ارتفاع و ضخامت پلیسه روی جنس قطعه کار ST37 ارایه شده تا بتوان به مقادیر بهینه پارامترهای برشی برای داشتن حداقل ارتفاع پلیسه دست یافت.