تحلیل کمانش حرارتی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی نسبتا ضخیم تحت بار حرارتی متقارن محوری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک روش نیمه تحلیلی المان محدود برای مطالعه رفتار کمانش حرارتی پوسته های نسبتا ضخیم ارایه شده است. تئوری به کار رفته براساس فرضیات تغییر شکل برشی مرتبه اول فرمول بندی شده است. برای محاسبه ماتریس سختی هندسی، تئوری های ساده شده و ساده نشده سندروز به کار رفته است. نتایج به دست آمده از این دو تئوری با هم مقایسه شده اند. مقایسه نتایج حاصل از این دو تئوری نشان می دهد که دمای بحرانی کمانش حرارتی در تئوری ساده نشده سندرز بالاتر است. ماده مورد بررسی کربن با مقاومت بالا و شرایط مرزی دو سر درگیر فرض شده است. تاثیر زاویه الیاف نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.