تحلیل عددی حرکت ذرات بیضوی درون جریان در یک کانال با استفاده از پردازشگرهای موازی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، مدلی برای شبیه سازی جریان های رقیق دو فاز گاز - جامد از دیدگاه لاگرانژی با استفاده از پردازشگرهای موازی ارایه شده است. ذرات بیضوی فرض شده و علاوه بر حرکت انتقالی، حرکت دورانی آنها نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. برای حل عددی معادلات از روش صریح استفاده شده و نیروهای پسا و وزن و نیز گشتاورهای هیدرودینامیکی در نظر گرفته شده است. به دلیل حجم بالای محاسبات، از یک سیستم پردازشگر موازی که شامل پنج پردازشگر می باشد، جهت حل استفاده شده است. نتایج برای ذرات بین 2 تا 30 میکرون و با نسبت منظری 1 تا 10 ارایه شده و اثرات این نسبت بر سرعت ته نشینی بررسی شده است. مقایسه نتایج حاصله با نتایج تجربی و کارهای عددی دیگران نشان دهنده دقت قابل قبول نتایج حاصل از تحقیق حاضر می باشد.