شناسایی خطا در یک سیستم سروهیدرولیک در حضور اغتشاش سفید با استفاده از مشاهده گر

نویسندگان

چکیده

بروز عیب و نقص در سیستمهای هیدرولیکی، ممکن است منجر به خسارات جبران ناپذیری شود. از این رو، تشخیص به موقع نقص در این سیستم ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مقاله حاضر، بروز نقص ناگهانی در یک سیستم سروهیدرولیکی آزمایشگاهی که در آن از یک شیر سرو برای کنترل یک هیدروموتور استفاده شده توسط مشاهده گر بهره بالا تشخیص داده می شود. برای این منظور، ابتدا مدل دینامیکی سیستم هیدرولیکی در فضای حالت استخراج گردید. برای این سیستم، مشاهده گر غیرخطی لیونبرگر طراحی شده است. با استفاده از مشاهده گر طراحی شده، پارامترهایی از سیستم (نظیر فشار داخلی) و قابل دسترس نیست، تخمین زده شده اند. بهره های مشاهده گر و پایداری سیستم با استفاده از معادله لیاپانوف و شرط لیپ شیتز به دست آمده اند. برای عیب یابی در سیستم نیز از مشاهده گر و روش نسخه برداری و بهره گیری از تابع باقیمانده (که اختلاف بین خروجی های واقعی و مشاهده شده) استفاده گردیده است. در روش ارایه شده، وجود نشتی و شی خارجی در سیستم هیدرولیک به موقع تشخیص داده شده است. شبیه سازی های صورت گرفته عملکرد مناسب مشاهده گر لیونبرگر در عیب یابی سیستم سروهیدرولیک را نشان می دهد.