دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1386 (148) 
2. تحلیل و طراحی سیستم کنترلی ضد انجماد برای یک موتور توربوجت

کریمی علی اکبر؛ جمشیدی نایینی محمدجواد؛ حمیدی حسام الدین ابن الدین