تحلیل و طراحی سیستم کنترلی ضد انجماد برای یک موتور توربوجت

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، سیستم ضدانجماد روی سطوح یک توربوجت در حال پرواز طراحی شده است. در این طراحی، سرعت حرکت موتور، ارتفاع پرواز، دمای هوا اطراف موتور، و میزان رطوبت موجود در هوا و اثر هر کدام از این عوامل بر تشکیل یخ روی سطوح ورودی موتور در نظر گرفته شده است. برای این منظور، ضمن محاسبه دمای سطوح در حال حرکت در هوای مرطوب، شرایط جوی بحرانی که برای محاسبه سیستم ضدانجماد استفاده می شود، به دست آمده است. سپس، منطقه جذب یخ روی سطوح ورودی محاسبه شده و با ایجاد مسیر عبور هوای گرم، میزان دبی هوای گرم مورد نیاز برای سیستم ضدانجماد به دست آمده است. در نهایت، یک سیستم کنترلی ضدانجماد که در آن از کنترلر PID استفاده می شود، طراحی شده است. در این سیستم، با استفاده از هوای گرم در خروجی کمپرسور و هدایت آن به سمت سطوحی که احتمال یخ زدگی روی آنها وجود دارد، از وقوع این پدیده جلوگیری می شود. زمان فرستادن و دبی هوای گرم مورد نیاز برای هر کدام از سطوح ورودی موتور (مانند بولت نوز، استرت و لیپ) توسط این سیستم کنترل می شود.