شبیه سازی عددی جریان‌های آشفته مافوق صوت حول اجسام متقارن با استفاده از یک شبکه چند بلوکی و ترکیب معادلات PNS و TLNS

نویسندگان

چکیده

برنامه تولید شبکه با سازمان چند بلوکی MBTLNS برای شبیه‌سازی جریان پایای فرا‌صوتی آشفته حول اجسام مدور (به انضمام ناحیه پشت) تدوین شده ‌است ]1[. در این مقاله، این برنامه با الحاق روش استفاده مرکب از حل معادلات لایه‌نازک و سهموی‌ ناویرـ‌استوکس توسعه یافته است. شبکه مرزی بین بلوک‌ها از نوع وصله‌ای انطباقی است. حل عددی معادلات به روش ضمنی تفاضل محدود و مرکزی بیم‌-‌وارمینگ صورت گرفته‌ و آشفتگی جریان با استفاده از مدل جبری دولایه‌ای بالدوین-لومکس مدل‌سازی شده ‌است. الگوریتم حل جامع میدان جریان ساده و روان و سریع است. جریان در بلوک اول (بالادست دماغه) با استفاده از معادلات TLNS و سپس در بلوک مستقر در ناحیه طویل بدنه با حل معادلات PNS و در سایر بلوک‌های انتهای بدنه تا پشت جسم مجدداً با حل معادلات TLNS به طور مکرر جاروب ‌می‌شود. نتایج و سرعت محاسبات نرم‌افزار جدید (MBPTLNS) با سایر نتایج عددی و نیز با آزمایش های تجربی مقایسه ‌شده که نشانگر دقت و سرعت مطلوب است.