دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، زمستان 1386 (149) 
6. تأثیر دیوارهای بادشکن روی عملکرد یک مدل برج خنک کن

جعفر مددنیا؛ هما کوشا؛ مسعود میرزایی؛ مسعود میرزایی