مطالعه تجربی مشخصه‌های جریان در دنباله نزدیک استوانه‌هایی با مقطع چهارگوش

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، دنباله نزدیک در پشت یک استوانه چهارگوش با استفاده از تکنیک سرعت سنج سیم داغ به صورت دو بعدی تجزیه و تحلیل شده است. مؤلفه‌های نوسانی و متوسط زمانی سرعت جریان در دنباله استوانه‌هایی که دارای نسبت پهنا به ارتفاع‌های متفاوتی می‌باشند، اندازه‌گیری شده است. اندازه‌گیری‌ها در یک تونل باد سرعت پایین انجام گرفته است. آنالیز طیفی سیگنال‌های سرعت صورت گرفته و نمودار سیگنال‌های ثبت شده و نمودارهای طیف قدرتی (عدد استروهال) در دو عدد رینولدز متفاوت نشان داده شده اند. نتایج نشان می‌دهند که شدت آشفتگی در دنباله جریان با افزایش نسبت پهنا به ارتفاع استوانه کاهش می‌یابد. همچنین، روند تغییرات مشخصه‌های سرعت جریان با تغییر نسبت پهنا به ارتفاع در یک مقطع مشخص بحث شده است. تحلیل طیفی جریان نشان می‌دهد که در اعداد رینولدز بالا، عدد استروهال تقریبا ثابت باقی می‌ماند. نتایج به‌دست آمده با نتایج معتبر موجود مقایسه شده که توافق نزدیکی را نشان می دهد.