ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده داخل یک اواپراتور در افزایش انتقال حرارت جوششی و تأثیر آنها بر میزان افت فشار

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی تجربی افزایش انتقال حرارت توسط نوارهای پیچیده شده داخل یک اواپراتور و تأثیر همزمان آنها بر میزان افزایش افت فشار جوششی مبرد 134a-R می پردازد. هدف از این آزمایش رسیدن به بالاترین میزان انتقال حرارت و کمترین میزان افت فشار به طور همزمان است. دستگاه مورد استفاده در این بررسی سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه گیری مورد نیاز، مانند ترمو کوپل، فشار سنج و دستگاه اندازه گیری افت فشار، می باشد. این سیستم شامل سه اواپراتور گرم شونده با هیتر الکتریکی است که به ترتیب اواپراتور اولیه، تست اواپراتور و اواپراتور ثانویه نامیده می شوند. در این مطالعه، داده های تجربی برای لوله های صاف و لوله های با نوار پیچیده شده با چهار نسبت پیچش متفاوت (6، 9، 12 و 15) جمع آوری گردید. پس از جمع آوری کلیه داده ها و بررسی آن ها مشاهده شد که نوارهای پیچیده شده از داخل در بهترین حالت (نسبت پیچش6) میزان انتقال حرارت را تا 68% افزایش داده و میزان افت فشار را نیز در بدترین حالت (نسبت پیچش6) تا 180% افزایش می دهند. همچنین، مشاهده شد که بین نوارهای با نسبت پیچش های مختلف، نوار با نسبت پیچش 12 در سرعت های جرمی پایین و نوار با نسبت پیچش 9 در سرعت های جرمی بالا عملکرد بهتری نسبت به دیگر نوارها دارد.