مدلسازی عددی صدای حاصل از یک جت آشفته بااستفاده از آنالوژی آکوستیکی

نویسندگان

چکیده

در این بررسی، تولید و انتشار امواج صوتی در اعداد ماخ پایین (مادون صوت) به صورت عددی تحلیل شده است. از آنجایی که یکی از مسائل مهم در طراحی موتورهای هواپیما،کاهش میزان آلودگی صوتی آنهاست، پیش‌بینی دقیق رفتار صوتی وسایل پرنده از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از تحلیل انجام شده، مدلسازی صدای حاصل از یک نشتی (که به صورت جت آزاد در نظر گرفته شده است) می‌باشد. اساس کار بر پایه روش هیبرید است که بدین منظور از مدل آشفتگی تنش‌های رینولدز برای حل میدان جریان و از آنالوژی لایت هیل به منظور شبیه سازی میدان آکوستیکی استفاده شده است. به منظور محاسبه مقادیر سرعت های لحظه‌ای در معادله لایت هیل، روش C.F.W.N. به کار گرفته شده است. در نهایت، پروفیل‌های سطح فشار صوت در راستاهای محوری و عرضی میدان جریان برای مقایسه ترسیم شده است. مقایسه نتایج با مقادیر عددی موجود در مراجع معتبر دیگر تطابق خوبی را نشان می‌دهد.