تأثیر دیوارهای بادشکن روی عملکرد یک مدل برج خنک کن

نویسندگان

چکیده

بادهای عرضی معمولاً هم جریان هوا و هم میزان مقاومت در مقابل هوای ورودی به برج های خنک کن را تحت تأثیر قرار می دهند. این موضوع سبب می شود که در داخل برج مناطقی با درجه حرارت بالا پدید آید و در نتیجه عملکرد کل نیروگاه افت پیدا کند. وسایل بهبود دهنده، مانند دیوارهای بادشکن جهت بهبود عملکرد این برج ها و در نتیجه عملکرد کل نیروگاه مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق تجربی حاضر اثر این تجهیزات بهبود دهنده روی عملکرد یک مدل ایزوترمال با مقیاس 001 /0 از یک برج خنک کن تر یک نیروگاه 600 مگاواتی بر افت فشار دینامیک و فشار کل مورد ارزیابی قرار می گیرد. ضریب افت فشار بی بعد در برج به عنوان یک شاخص عملکرد برج تعریف شده که نسبت افت فشار کل در ناحیه مبدل حرارتی برج (شامل ناحیه باران و مبدل) به فشار دینامیکی برج است. بیش از بیست و سه دیوار بهبود دهنده طراحی و ساخته شده و تأثیر آنها روی ضریب افت فشار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به صورت افزایش درصد در عملکرد برج برحسب نسبت سرعت باد (Vr) ترسیم شده است. ضریب افت فشار، وقتی که دیوار باد شکن وجود ندارد، بعنوان شرائط مبنا در نظر گرفته شده و بهبود عملکرد با آن مقایسه شده است. بیش از 33% بهبود عملکرد در این تحقیق بواسطه استفاده از دیوارهای بادشکن مشاهده شده است. همچنین، سه آرایش برتر دیوار در این تحقیق انتخاب شده است.