نقش شبیه سازی در بررسی کمانه کردن گلوله‌های میله‌ای بلند

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، پدیده کمانه کردن پرتابه های میله ای بلند از جنس تنگستن در برخورد با اهداف مایل فلزی به وسیله دو روش المان محدود صریح: لاگرانژ و هیدرودینامیک مولکولی ، مورد بررسی قرار گرفته است. زاویه بحرانی کمانه کردن به دست آمده از هر دو روش نشان می دهند که با افزایش سرعت برخورد یا افزایش مقاومت ماده هدف زاویه بحرانی کمانه کردن افزایش می یابد. نتایج حاصل از دو روش فوق با نتایج مدل های تحلیلی و تجربی مقایسه شده اند. در زوایایی از برخورد که پرتابه تنها کمانه می کند، هر دو روش لاگرانژ و هیدرودینامیک مولکولی نتیجه تقریباً یکسانی می دهند، ولی در زوایای نزدیکتر به زاویه بحرانی، کمانه کردن که پرتابه شروع به زخمی نمودن هدف می نماید، روش هیدرودینامیک مولکولی نتایج بهتری نسبت به روش لاگرانژ می دهد. یکی دیگر از مزایای روش هیدرودینامیک مولکولی نسبت به لاگرانژ این است که از اصل فرسایش پیروی نمی کند. لذا، قانون بقای جرم در حل مساله کاملا ارضاء می شود. در نتیجه، روش هیدرودینامیک مولکولی در شبیه سازی برخورد پرتابه های میله ای بلند با اهداف مایل نتایج دقیقتری نسبت به روش لاگرانژ می دهد.