شبیه سازی عددی عملکرد یک موتور دیزل پاشش مستقیم در بارهای کامل و جزئی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، شبیه‏سازی عددی جریان توأم با اسپری و احتراق در موتور دیزل پاشش مستقیم روی شبکه متحرک با سازمان انجام شده است. همه پدیده‏های مؤثر در عملکرد موتور، از قبیل پاشش، تبخیر، شکست و برخورد قطرات، برخورد قطرات به دیواره، انتقال حرارت به دیواره، احتراق و ... در نظر گرفته شده‏اند. پروسه احتراق به صورت سینتیک شیمیایی بوده و اثار آشفتگی بر اختلاط  سوخت و هوا و نرخ واکنش شیمیایی ملحوظ شده است. مدلسازی عددی بر پایه استفاده از کد KIVA-3V که برخی تغییرات درکد اعمال شده، می‏باشد. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدل عددی موتور، پیشگویی پارامترهای عملکردی و آلودگی، نرخ آزاد سازی انرژی و بررسی تأثیر میزان بار ورودی بر عملکرد و آلودگی می‏باشد. برای رسیدن به این اهداف موتور دیزلی پاشش مستقیم OM355 با توربوشارژ در نظر گرفته شده است. مقایسه نتایج این شبیه‏سازی با نتایج تجربی حاکی از تطابق رضایت بخش است.