دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1387 (150) 
6. روش مؤثر برای پیش بینی پایداری در فرزکاری با بار جانبی کم

بهنام معتکف ایمانی؛ محمدحسین صادقی؛ محمد کاظمی نصرآبادی