روش مؤثر برای پیش بینی پایداری در فرزکاری با بار جانبی کم

نویسندگان

چکیده

  در این مقاله، با استفاده از مدل نیروی دینامیکی کارآمد، نیروهای فرزکاری با بار جانبی کم ارائه می­شوند. شبیه­سازی هندسی فرآیند فرزکاری با استفاده از تکنیک­های مدل­سازی صلب B-Rep صورت می­گیرد. روش­های دامنه فرکانسی و آنالیز المان محدود زمانی (TFEA) برای پیش­بینی دالان­های پایداری استفاده شده است. روش دامنه فرکانسی سریع­ترین روشی است که به جز برای موارد فرزکاری با بار جانبی کم، دقیق نیز می­باشد. روش TFEA یک حل تقریبی با تقسیم نمودن زمان درگیری و برش به تعداد محدودی المان زمانی ارائه می­نماید. حل تقریبی با حل کامل برای ارتعاشات آزاد مطابقت داده می­شود تا دیاگرام خطی مجزا به دست آید. شبیه­سازی جامع حوزه زمان به منظور تأیید دالان­های پایداری به دست آمده از روش­های حوزه فرکانسی و TFEA به کار می­رود.