محاسبۀ مقاومت موج سازی یک شناور زیر دریایی با استفاده از روش المان مرزی

نویسندگان

دانشیار- دانشکده مهندسی دریا- دانشگاه امیرکبیر- 09123896343

چکیده

  در این مقاله، برای محاسبۀ مقاومت موج سازی یک شناور زیر دریایی با استفاده از روش المان مرزی ( BEM ) و المان بندی سطح جسم به وسیلۀ المان های چهارضلعی هذلولوی و المان بندی سطح آزاد آب دریای اطراف زیردریایی به وسیلۀ المان های چهارضلعی و همچنین با به کارگیری قضیۀ گرین برای هر نقطه از میدان جریان، معادلۀ انتگرالی پتانسیل سرعت را روی جسم و سطح آزاد اعمال شده و با تشکیل سیستم معادلات و اعمال شرایـط مرزی، پتانسیل سـرعت، محاسبه شده است. سپس، با مشـتق گیری از پتانسیل سـرعت، مقادیر فشـار و نیـروها محاسـبه گردیده و در نتیجه مقاومت موج سازی مورد بررسی و حل عددی قرار گرفته و نتایج به صورت زیر ارائه شده است. به منظور بررسی صحّت کد نوشته شده، نتایج به دست آمده با نتایج شناور ویگلی [1] و یک زیردریایی بیضیگونی UV11 مورد مقایسه قرار گرفته است.   3-Wigley