بررسی عددی اثر زمان پاشش و زاویه پاشش بر نرخ تبخیر سوخت و آلاینده‌های یک موتور بنزینی پاشش چندنقطه‌ای

نویسندگان

چکیده

موتورهای انژکتوری با مجموعه پاشش در راهگاه ورودی در راستای کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های اگزوز خودروهای بنزینی جایگزین موتورهای کاربراتوری شده‌اند. این موتورها باید برای کاهش بیشتر میزان آلاینده‌های خروجی و مصرف سوخت بهینه شوند تا قوانین سخت آلایندگی و مصرف سوخت رعایت شود. در این مقاله، با استفاده از برنامه‌ شبیه‌سازی KIVA-3V اثر زاویه و زمان پاشش سوخت بر نرخ تبخیر و میزان آلایندگی موتور EF-7 بررسی شده تا فرآیند تشکیل مخلوط که یکی از مهمترین عوامل مؤثر در عملکرد موتور می‌باشد، بهبود داده شود. نتایج نشان می‌دهد که نرخ تبخیر سوخت با پاشش دیرهنگام سوخت کاهش یافته و با تغییر جهت پاشش به سمت نقاط داغ‌تر نظیر سطح بالایی سوپاپ افزایش می‌یابد. زاویه پاشش 57 درجه موجب پاشش سوخت به سمت نقاط داغ تر شده و با افزایش نرخ تبخیر سوخت کیفیت مخلوط و احتراق را بهبود یافته که نتیجه آن کاهش آلاینده‌های CO و HC و افزایش نسبتاً کم آلاینده NO می‌باشد. برای کاهش آلاینده NO باید از روشهای دیگری مثل تنظیم زمان جرقه استفاده شود.