مطالعه عددی اثر شرایط اولیه پاشش بر چرخش ناحیه احتراق‌پذیر داخل ابر سوخت و هوا

نویسنده

چکیده

  در این مقاله به مطالعه عددی اثر شرایط اولیه پاشش بر جابجایی و چرخش ناحیه‌ای از ابر دوفازی سوخت و هوا که در محدوده احتراق پذیری قرار دارد، پرداخته می‌شود. این ابر از پاشش مقدار معینی از یک سوخت مایع به محیط باز اتمسفر بوجود می‌آید. با بررسی ساختار داخلی این ابر بر حسب زمان ناحیه‌ای از ابر که در آن غلظت سوخت در محدوده احتراق پذیری قرار دارد شناسایی شده و اثر شرایط اولیه پاشش، نظیر دمای سوخت، سرعت پاشش و قطر متوسط قطرات در رفتار این ناحیه مطالعه می‌گردد. این امر قدم مؤثری در انتخاب مکان مناسب برای اشتعال ابر در یک زمان معین می‌باشد. برای اعتباردهی، مقایسه‌ای بین نتایج عددی و نتایج تجربی صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که افزایش سرعت پاشش و قطر متوسط قطرات و نیز کاهش دمای اولیه سوخت باعث افزایش چرخش ناحیه احتراق‌پذیر داخل ابر می‌گردد.