روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار، به کمک تغییرات شکل مد

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، روشی غیر مخرب جهت تعیین فرکانس و تشخیص موقعیت ترک در محور های دوار، با استفاده از روش ماتریس انتقال و بر اساس تئوری تیر تیموشنکو، ارائه شده است. در این محور، ترک ها می توانند تحت زوایای مختلفی نسبت به یکدیگر قرار گیرند. وجود ترک در محور ها انعطاف پذیری محلی را تغییر داده و کاهش فرکانس طبیعی را به دنبال خواهد داشت. نتایج حاصل از این روش برای مثال های متنوعی مورد بررسی قرار گرفته و به کمک این تحلیل موقعیت ترک به دست آمده است. در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی به کمک روش ماتریس انتقال با نتایج حاصل از پژوهش های تجربی مقایسه شده که توافق بین پاسخ ها نشان دهنده صحت روش به کار برده شده می باشد.