پیش بینی زاویه خمش در شکل دهی لیزری فلزات با استفاده از محدوده تغییرات ریز ساختاری ایجاد شده

نویسندگان

چکیده

  چکیده   در حال حاضر ، شکل دهی ورق‌های فلزی با استفاده از پرتو لیزر برای صنایعی مانند هوا فضا، خودروسازی و کشتی سازی که قبلاً از قالب و پرس‌های بزرگ و پرهزینه برای شکل دهی فلزات استفاده می‌کردند، دارای ارزش زیادی است. در این مقاله، به منظور کاهش زمان طولانی محاسبات خمش خطی ورق‌های فلزی با استفاده از پرتو لیزر که معمولاً با تحلیل سه‌- بعدی و غیر خطی اجزا محدود همراه است، یک مدل ساده تحلیل مکانیکی برای پیش بینی زاویه خمش ارائه شده و در این مقاله تأثیر پارامترهای مؤثر بر زاویه خم ورق‌های فلزی در فرآیند شکل دهی لیزری به صورت تحلیلی مطالعه شده است. پیش بینی زاویه خم با استفاده از محدوده‌ای است که تغییرات ریز ساختاری در مقطع ورق ایجاد شده و این محدوده از آزمایش‌های تجربی صورت‌گرفته، محاسبه شده و در پیش‌بینی زاویه خمش استفاده شده است. مقایسه داده های مدل تحلیلی مکانیکی و تجربی تطابق نسبتاً خوبی را نشان می‌دهد.