دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1388 (155) 
5. بررسی های تجربی و عددی پارامترهای موثر در یک روش جدید هیدروفرمینگ ورق

مرتضی حسین زاده؛ حمید مستاجران؛ محمد بخشی؛ عبدالحمید گرجی؛ سلمان نوروزی؛ سیدجمال حسینیپور


6. شبیه سازی اجزای محدود و بررسی تجربی شکل دهی قطعات مخروطی با روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی

عبدالحمید گرجی؛ حسن علوی هاشمی؛ محمد بخشی؛ محمد ابراهیم ولی زاده؛ اکبر شیرخورشیدیان