ارائه یک مدل ریاضی در پیش‌بینی استحکام برشی اتصالات روکش‌شده انفجاری با استفاده از اتصال اسکارف فلزات آلومینیوم و مس به‌وسیله جوشکاری انفجاری (یادداشت مهندسی)

نویسندگان

چکیده

چکیدهدر جوشکاری انفجاری، فشار بسیار زیاد درنقطه برخورد سبب کاهش لایه‌های ناخالصی سطحی شده و درنتیجه شرایط تماس فلز به فلز در فصل مشترک و اتّصال متالورژیکی بین دوفلز غیرهم‌جنس ایجاد می‌شود. در این مقاله، ضمن معرفی اتصال اسکارف، جوشکاری انفجاری فلزات آلومینیوم و مس برمبنای این نوع اتّصال، در حالات مختلف بارگذاری انجام شده و استحکام برشی اتصالات اسکارف به‌وسیله روشی جدید ارزیابی می‌شود. رابطه بین استحکام برشی و بارگذاری انفجاری در نمونه‌های مختلف به‌وسیله مدل‌های غیرخطی و لگاریتمی به‌کمک روش رگرسیون و استفاده از جدول ANOVA ارائه می‌شود. کفایت مدل‌های مربوطه در آزمایش‌های روکش انفجاری ارزیابی ‌شد. نتیجه آنکه، با انجام اتصال اسکارف در فلزات غیرهم‌جنس (با استفاده از روش محاسباتی که در این مقاله ارائه شده) می‌توان انواع بارگذاری انفجاری را در یک مرحله ارزیابی نمود و با ایجاد مدل مناسب، استحکام برشی قطعات روکش‌کاری شده انفجاری را تخمین زد.