اتّصال گوه‌ای فلزات آلومینیوم و مس به‌وسیله جوشکاری انفجاری و بررسی فصل مشترک اتّصال

نویسندگان

چکیده

  چکیده   می‌توان بسیاری از فلزات و سازه‌های همجنس را به‌وسیله روش‌های متداول به یکدیگر متصل نمود. این درحالی‌است که اتّصال فلزات غیرهمجنس، برای دستیابی به ترکیبات بسیار کاربردی، موضوع تحقیق بسیاری از دانشمندان بوده است. در این مقاله، ضمن معرفی اتّصال گوه‌ای، جوشکاری انفجاری فلزات آلومینیوم و مس صورت می‌گیرد و فصل مشترک اتّصال از دیدگاه ماکروسکوپی و بررسی خواص مکانیکی به‌وسیله انجام آزمایش‌های کشش، برش خالص و میکروسختی سنجی، ارزیابی می‌شود. در اجرای آزمایش‌های برش، با بررسی بارگذاری انفجاری در نمونه‌ها، مدل‌هایی به روش رگرسیونی و تحلیل واریانس برای بیان استحکام برشی برحسب بارگذاری انفجاری ارائه می‌شود. مدل های مربوطه در آزمایش‌های روکش انفجاری تأئید می‌شود. در نتیجه، با ایجاد اتّصال گوه‌ای در صفحات غیرهمجنس می‌توان شرایط فصل مشترک اتّصال را در فلزاتی با ضخامتهای مختلف صفحات پرّان و ماده منفجره در فرآیند روکش کاری انفجاری در یک مرحله ارزیابی کرد و مدل مناسبی برای ارزیابی استحکام برشی- نسبت بارگذاری اتّصال ارائه نمود.