تحلیل مرحله پرشدن در فرایند قالبگیری انتقالی رزین با پوسته قالب منعطف به کمک خلاء با احتساب اثرات لوله تزریق

نویسندگان

چکیده

چکیده   فرایند قالبگیری انتقالی رزین که زیرمجموعه دسته وسیع­تر قالبگیری مایعی است، از جمله فرایندهای مهم تولید کامپوزیت های پلیمری محسوب می­شود. به­منظور بهبود این فرایند و افزایش کیفیت تولید، تاکنون روش­های اصلاحی متنوعی ارائه شده که یکی از مهمترین آنها فرایند قالبگیری انتقالی رزین به­کمک خلاء با پوسته قالب منعطف می­باشد. به­دلیل انعطاف­پذیری پوسته قالب، جریان رزین داخل قالب سبب فشردگی الیاف پیش­شکل داده شده و تغییر ضخامت آن می­شود. این پدیده بر تمامی پارامترهای فرایند تاثیر می­گذارد. به­منظور دستیابی به نتایج واقعی­تر و مدل ­ سازی دقیق فرایند در مرحله پرشدن، در این مقاله معادلات حاکم بر مرحله پرشدن قالب­های طویل، با احتساب اثرات انعطاف­پذیری پوسته قالب و الیاف پیش­شکل داده شده و همچنین افت اصطکاکی و گرانشی لوله تزریق بصورت تحلیلی حل شده است. سپس، نتایج عددی حاصل از تحلیل حاضر با مدل­های قبلی و آزمایشات موجود در این زمینه مورد مقایسه قرار گرفته و برخی از نتایج سودمند ارائه شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده بهبود مدل­سازی فرایند نسبت به مدل­های قبلی و همخوانی بهتر با نتایج تجربی می­باشد. همچنین، نشان داده شده که صرف­نظر کردن از لوله تزریق در مدل­سازی فرایند قالبگیری انتقالی رزین با پوسته قالب منعطف، در مقایسه با فرایند قالبگیری انتقالی رزین با قالب­های ستنی از خطای بیشتری برخوردار خواهد بود.