بررسی های تجربی و عددی پارامترهای موثر در یک روش جدید هیدروفرمینگ ورق

نویسندگان

1

چکیده

  چکیده در سال‌های اخیر، روش‌های مختلف هیدروفرمینگ ورق‌های فلزی از سوی محققان ارائه شده است. این روش‌ها، علی‌رغم داشتن مزایای بسیار، محدودیت هایی نیز دارند. از سوی نگارندگان این مقاله نیز قبلاً یک روش جدید هیدروفرمینگ ارائه شده است. در روش ارائه شده در این مقاله از یک صفحه پلی یورتانی به منظور کنترل نیروی ورقگیر و کاهش چروکیدگی در ناحیه فلنج استفاده می شود. پارامترهای موثر، نظیر پیش بشکه‌ای کردن و فشار شکل‌دهی، به‌صورت تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که شکل‌دهی در قالب جدید هیدروفرمینگ در مقایسه با روش‌های دیگر هیدروفرمینگ به فشار سیال بسیار پایین‌تری نیاز دارد. به همین دلیل، پیش بشکه‌ای کردن تأثیر چندانی بر توزیع ضخامت محصول ندارد. همچنین، نشان داده شده که با افزایش فشار شکل‌دهی، ضخامت بحرانی از ناحیه سر سنبه به ناحیه دیواره قطعه انتقال پیدا می‌کند. همچنین، تاثیر اصطکاک بین سنبه و ورق به‌صورت شبیه‌سازی مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که افزایش اصطکاک سبب بهبود توزیع ضخامت در فرایند کشش عمیق می شود.