شبیه سازی اجزای محدود و بررسی تجربی شکل دهی قطعات مخروطی با روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی

نویسندگان

1

چکیده

  چکیده   شکل دهی قطعات مخروطی در صنعت یکی از زمینه‌های پیچیده و دشوار فرایند‌های شکل دهی فلزات محسوب می‌شود. به علت تماس کم سطح ورق با سنبه در مراحل اولیه شکل‌دهی، تنش زیادی به ورق اعمال شده که موجب پارگی آن می‌شود. به‌علاوه، از آنجا که بخش عمده‌ای از سطح ورق در ناحیه بین نوک سنبه و ورق‌گیر آزاد است، در صورت کشیده شدن ورق، در دیواره قطعه مخروطی چروک ایجاد می‌شود. به همین دلیل، این قطعات را در صنعت عموماً با روش اسپینینگ، شکل‌دهی انفجاری و یا با کشش عمیق چند مرحله‌ای شکل می‌دهند. در زمینه شکل‌دهی قطعات مخروطی، تحقیقات محدودی صورت گرفته است. در این مقاله، شکل‌دهی قطعات مخروطی در فرآیند هیدروفرمینگ با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود و مراحل آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. با بررسی مسیرهای فشار متفاوت، تأثیر مسیر فشار بر پارگی و توزیع ضخامت قطعه مورد بررسی قرار گرفت. با اعمال مسیر فشار مطلوب، قطعات مخروطی با عمق زیاد و با کیفیت مناسب شکل داده شده است.