ارائه یک رهیافت محاسباتی وارون‌سازی ماتریسی برای تحلیل مسائل تماسی بین هر نوع نانو فرورونده صلب و پیکره‌های ویسکوالاستیک

نویسندگان

چکیده

چکیدهدر این مقاله، فرآیند حل محاسباتی جدیدی به منظور فرمول‌بندی و تحلیل مسئله تماس نانو فرورَوی بین یک فرورونده صلب و یک نیم‌فضای ویسکوالاستیک برای یک هندسه دلخواه و بدون در نظر گرفتن اصطکاک ارائه می‌شود. استخراج روابط بین توزیع فشار تماسی، نیروی عامل بر فرورونده و میزان نفوذ در نیم‌فضای ویسکوالاستیک از خواسته‌های اصلی این مطالعه است. با بکارگیری یک فرمول‌بندی مناسب در معادلات و استفاده از یک رهیافت وارون‌سازی ماتریسی جدید، مسئله فرورَوی ویسکوالاستیک با ارضای دقیق شرایط مرزی حل می‌شود. مقایسه نتایج عددی با حل تحلیلی فرایند بارگذاری و باربرداری در فرورونده‌های کروی دقت بالای شیوه حل عددی را نشان می‌دهد.