دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1388 (156) 
4. تحلیل رشد ترک در مُد دوم با استفاده از تکنیک وینر-هاف (یادداشت مهندسی)

محمدحسین مظفری دهشیری؛ علیرضا شفیعی؛ علیرضا فتوحی فیروزآباد